Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
"Pod Jałowcem" w Stryszawie

1. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych.

2. Z noclegu w schronisku, w miarę wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu.

3. Doba w schronisku trwa od godziny 17:00 do godziny 10:00 dnia następnego. Po godzinie 10:00 należy opuścić budynek schroniska.

4. W wyjątkowych okolicznościach, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem można korzystać z pomieszczeń schroniska, zgodnie z zapisem w pkt. 9.

5. Drzwi schroniska zamykane są o godzinie 21:00 i otwierane o godzinie 7:00.

6. Zamówienia wycieczek (grupy zorganizowane) są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo mają grupy młodzieży szkolnej i studenckiej.

7. Kierownik zespołu przesyła zaliczkę w wysokości 25% należności na konto Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie. Zwrot zaliczki może nastąpić w przypadku nieskorzystania ze schroniska tylko w wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez Dyrektora schroniska, po potrąceniu poniesionych kosztów. W przypadku nienadesłania zaliczki na 14 dni przed przybyciem do schroniska, dyrektor schroniska może zamówienie anulować.

8. Turyści, w przypadkach wyjątkowych mogą być przyjmowani do schroniska w godz. od 10:00 do 17:00 za zgodą kierownika oraz za ustaloną cennikiem opłatą na pobyt dzienny.

9. Turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane mogą korzystać z pomieszczeń schroniska w godzinach od 10:00 do 17:00, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty wg cennika.

10. Przybywający do schroniska wpisywani są do książki rejestracyjnej i udostępniają powyższe dane: Imię i nazwisko, Data urodzenia, Adres zamieszkania, liczbę noclegów oraz dokument tożsamości i dokument uprawniający do zniżki jeśli takową się posiadają. Dane te są niezbędne do rejestracji. W razie odmowy udzielenia tych informacji schronisko może odmówić udzielenia noclegu. Regulują opłaty według cennika obowiązującego w dniu zameldowania, wywieszonego w schronisku na widocznym miejscu. Opłata za nocleg winna być uiszczona przy dokonywaniu rejestracji.

11. W czasie noclegu obowiązuje korzystanie z pościeli.

12. W schronisku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 do 6:00. Zakłócanie ciszy nocnej może być podstawą do usunięcia z obiektu. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora schroniska.

13. Pracownik recepcji, ze względu na bezpieczeństwo, ma prawo odmówić otwarcia obiektu w godzinach od 22:00 do 6:00.

14. Grupy młodzieży szkolnej mogą być przyjęte na nocleg wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna, który ponosi pełną odpowiedzialność za grupę szkolną i za przestrzeganie przez młodzież niniejszego regulaminu.

15. Opiekun grupy odbiera od recepcjonisty, przed zameldowaniem, stan pokoi sypialnych, a po zakończeniu pobytu, zdaje je recepcjoniście.

16. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.

17. Palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie narkotyków oraz uprawianie gier hazardowych jest na terenie schroniska kategorycznie zabronione pod karą natychmiastowego opuszczenia schroniska. Palić wolno tylko w miejscu wyznaczonym przez dyrektora, poza schroniskiem.

18. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokoju oraz za pojazdy zaparkowane na parkingu przed schroniskiem.

19. Schronisko ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty wartościowe i pieniądze oddane do depozytu schroniska.

20. W schronisku można nocować trzy doby. Wydłużenie pobytu może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora.

21. Przygotowanie posiłków może odbywać się w miejscu wyznaczonym przez dyrektora schroniska. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię i jadalnię dokładnie posprzątać. Korzystanie z własnych grzałek i kuchenek elektrycznych jest zabronione.

22. Za wszelkie zaistniałe uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska odpowiada kierownik grupy wycieczkowej lub indywidualnie turysta. Dyrektor schroniska określa wysokość odszkodowania oraz sposób zapłaty za powstałe zniszczenia.

23. Dyrektor schroniska lub dyżurny recepcjonista ma prawo usunąć z obiektu osoby niestosujące się do regulaminu lub w inny sposób naruszające zasady kulturalnego zachowania się.

24. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania, dyrektor schroniska jest uprawniony do zawiadomienia o tym dyrekcję szkoły, uczeni lub właściwej organizacji.

25. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne lub negatywne uwagi wpisywać do książki pamiątkowej schroniska lub w ważnych wypadkach kierować je do właściwego terytorialnie organu administracji samorządowej lub Zarządu Oddziału Małopolskiego PTSM.

26. Do budynku schroniska nie wolno wprowadzać zwierząt.

27. Schronisko w Stryszawie jest schroniskiem stałym, czynnym cały rok z wyjątkiem przerwy w terminie od 24 grudnia do 1 stycznia oraz trzydniowej przerwy w okresie Świąt Wielkiej Nocy.

28. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku jak: zapewnienie porządku, ochrony mienia, przestrzegania zasad kultury, bezpieczeństwa i ochrony ppoż., korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań dyrektora schroniska.

Wpis w książce rejestracyjnej przy meldunku jest równoznaczny z zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie.

Administratorem danych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pod Jałowcem” z siedzibą w Stryszawie, 34-205 Stryszawa 496.

Dane są przetwarzane w celu realizacji usługi noclegowej. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Podanie danych niezbędnych do rejestracji w Schronisku jest obowiązkowe, co wynika z art. 353 i art. 850 Kodeksu cywilnego.


Klauzula informacyjna RODO
dla osoby, której dane podlegają przetwarzaniu w związku z realizacją obowiązku prawego, któremu podlega administrator danych, w związku z zakwaterowaniem w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Stryszawie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 34–205 Stryszawa 400A, email: sp3stryszawa@interia.pl – zwany dalej „Administratorem”.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem email: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na, podany wyżej, adres Administratora.

3. Dane osobowe podlegają przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora określonego przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, aktami wykonawczymi do ww. ustaw oraz innymi przepisami prawa, którym podlega.

4. Celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązków Administratora wynikających z przepisów podanych w ust. 3, w szczególności:
1) wypełnienia zadań Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie, jako placówki oświatowo-wychowawczej;
2) wypełnienia obowiązków jednostki sektora finansów publicznych;
3) stosowania zasad rachunkowości.

5. Przetwarzane dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:
1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT;
2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
3) innym administratorom danych na zasadzie udostępnienia, np. operatorom pocztowym, bankom.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania przetwarzanych danych.

7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących tej osoby, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.

9. Podanie żądanych przez Administratora danych osobowych jest wymogiem ustawowym - osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową zapewnienia miejsca noclegowego lub udzielenia zniżki za nocleg.

Powrót do strony głównej

do góry

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Pod Jałowcem" w Stryszawie 2010. Design by Aleksandra Surzyn.